อุณหภูมิทีเหมาะสมในการใช้งานอยู่ที 25 องศา (77 ฟาเรนไฮต์) แบตเตอรี แบบ VRLA จะมีอายุถึง 10 ปีที่อุณหภูมิ 25 องศา แต่จะลดลงเหลือ 5 ปี ที่อุณหภูมิ 33 องศา (95 ฟาเรนไฮต์) และอายุเหลือไม่ถึง 1 ปีที่อณหภมิ 42 องศา (107 ฟาเรนไฮต์)

นอกจากนี้มันยังทํางานได้ไม่ดีในที่อุณหภูมิตํ่าอีกด้วยอุณหภูมิที่ลดตํ่าลงจะทําให้แบตฯ เก็บประจุได้น้อยลง

ความจุของแบตเตอรี่ จะลดลง 50% ทุกๆ อุณหภูมิที่ตํ่าลง 12 องศา (22 ฟาเรนไฮต์) ซึงเป็นเหตุผลทีว่าทําไมในตอนเช้าทีอากาศเย็นเราถึงสตาร์ทรถติดได้ยาก แต่การใช้งานที่อุณหภูมิตํ่าก็จะทําให้อายุการใช้งานของมันยาวนานมากขึ้นด้วยเช่นกัน

รอบของการใช้งาน (Cycle) โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 200-300 รอบขึ้นอยู่กับลักษณะ

การใช้งาน ความลึกของการคายประจุหรือเรียกย่อว่า DOD การชาร์จ การบํารุงรักษา และอุณหภูมิในการใช้งาน

สาเหตุหลักที่ทำให้ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงก็คือ การกัดกร่อนที่แผ่นธาตุบวก ซึ่งการกัดกร่อนนี้จะมากขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น