bc-series

การใช้งาน : เป็นรุ่นยอดนิยม ใช้แพร่หลายในงานสำรองไฟ (UPS)ทั่วไป
อายุการใช้งาน : ออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ 5-7 ปีที่อุณหภูมิห้อง
รุ่นยอดนิยม : BC7-12, BC42-12, BC65-12, BC100-12, BC160-12