discharge rate or C-rate


discharge-rate-cover

อัตราการคายประจุหรืออัตราการดิสชาร์จ หรือที่เรียกว่า ซีเรท ของ แบตเตอรี่ ตะกั่วกรด ไม่ควรเกิน 0.2 C หรือ 20% ของความจุ ถ้าอัตราการดิสชาร์จมากขึ้นประสิทธิภาพของมันจะลดลง

 

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรจะดิสชาร์จในอัตราที่มากกว่า 1 C กล่าวสรุปได้คือ แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดนั้น หากคายประจุเล็กน้อยแล้วชาร์จ จะทําให้อายุการใช้งานยืนยาวกว่าการคายประจุมากๆ หรือใช้ประจุจนหมดแล้วจึงชาร์จทีเดียว discharge-rate ซีเรท (C‐Rate) คือหน่วยของการชาร์จและติดชาร์จ จะคิดเป็นจํานวนเท่าของความจุของแบตฯ เช่น แบตเตอรี่ ขนาด 80 Ah Discharge ที่1C ก็คือ ให้มันดิสชาร์จกระแส 80 แอมป์ซึ่งจะใช้งานได้1 ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็จะหมด Discharge ที่ 0.5C ก็คือ ให้มันดิสชาร์จกระแสที่40 แอมป์ซึ่งจะใช้งานแบตได้ 2 ชั่วโมง Discharge ที่ 2C ก็คือให้มันดิสชาร์จกระแส 160 แอมป์ ซึ่งจะใช้งานได้แค่ 30 นาที เป็นต้น VRLA Battery การ discharge ที่ C‐Rate มากขึ้นประสิทธิภาพจะลดลง เช่นขนาด 80Ah ถ้า discharge ที่ 1C ในทางปฏิบัติแล้วมันจะจ่ายกระแสได้ไม่ถึง 1 ชั่วโมง

อัตราการคายประจุ หรือ ซีเรท


discharge-rate-cover

อัตราการคายประจุหรืออัตราการดิสชาร์จ หรือที่เรียกว่า ซีเรท ของ แบตเตอรี่ ตะกั่วกรด ไม่ควรเกิน 0.2 C หรือ 20% ของความจุ ถ้าอัตราการดิสชาร์จมากขึ้นประสิทธิภาพของมันจะลดลง

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรจะดิสชาร์จในอัตราที่มากกว่า 1 C กล่าวสรุปได้คือ แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดนั้น หากคายประจุเล็กน้อยแล้วชาร์จ จะทําให้อายุการใช้งานยืนยาวกว่าการคายประจุมากๆ หรือใช้ประจุจนหมดแล้วจึงชาร์จทีเดียว

discharge-rate

ซีเรท (C‐Rate) คือหน่วยของการชาร์จและติดชาร์จ จะคิดเป็นจํานวนเท่าของความจุของแบตฯ
เช่น แบตเตอรี่ ขนาด 80 Ah

Discharge ที่1C ก็คือ ให้มันดิสชาร์จกระแส 80 แอมป์ซึ่งจะใช้งานได้1 ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็จะหมด

Discharge ที่ 0.5C ก็คือ ให้มันดิสชาร์จกระแสที่40 แอมป์ซึ่งจะใช้งานแบตได้ 2 ชั่วโมง

Discharge ที่ 2C ก็คือให้มันดิสชาร์จกระแส 160 แอมป์ ซึ่งจะใช้งานได้แค่ 30 นาที เป็นต้น

VRLA Battery การ discharge ที่ C‐Rate มากขึ้นประสิทธิภาพจะลดลง เช่นขนาด 80Ah ถ้า discharge ที่ 1C ในทางปฏิบัติแล้วมันจะจ่ายกระแสได้ไม่ถึง 1 ชั่วโมง

Next post discharge rate or C-rate

Previous post VRLA Battery Structure

admin

About Author admin

Related Posts

Contact Nookie