Posts tagged crate @en


discharge-rate-cover
news & knowledge

discharge rate or C-rate

อัตราการคายประจุหรืออัตราการดิสชาร์จ หรือที่เรียกว่า ซีเรท ของ แบตเตอรี่ ตะกั่วกรด ไม่ควรเกิน 0.2 C หรือ 20% ของความจุ ถ้าอัตราการดิสชาร์จมากขึ้นประสิทธิภาพของมันจะลดลง

Read more 0 Comments